ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Про надання ФОП Легеза Вячеслав Валеріанович, що іменується надалі Виконавець, послуг та прав на використання програмного забезпечення, що іменуються надалі Послуги та ПЗ, будь-якій юридичній та/або фізичній особі, яка прийняла викладені в Публічній оферті (договорі) умови та сплатила послуги Виконавця, та названому надалі Замовник. 

Ця угода має характер публічної оферти, є еквівалентом “усної угоди” і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

ПРЕАМБУЛА

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній чи фізичній особі укласти договір на абонентське обслуговування. Зазначений договір є громадським, тобто. відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів.

Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Замовником платежу в рахунок оплати послуг та отримання Виконавцем відповідного фінансового документа, що підтверджує факт такої оплати.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Програмне забезпечення — набір інструкцій у вигляді слів, цифр, коду, схем, символів або в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп’ютером, які приводять його в дію для досягнення певної мети або результату (це визначення охоплює як операційну систему, так і прикладні програми, виражені у вихідному або об’єктному кодах).

1.2. Невиключна ліцензія – обмежене право на використання програмного забезпечення, яке Замовник надаєт Виконавцю.

1.3. Послуга — дія Виконавця, коли він надає Замовнику послуги з підключення, налаштування та технічної підтримки Програмного забезпечення Виконавця на умовах, визначених Договором та додатками до нього.

1.4. OneBox CRM+ERP+BPM — програмне забезпечення з оптимізації, організації та реалізації робочих процесів, яке розміщується та керується через мережу інтернет.

1.5. Точка входу – можливість доступу до OneBox CRM+ERP+BPM, яку надає Виконавець Замовнику на умовах Невиключної ліцензії та реалізується через персональний логін та пароль, які вводяться на спеціальній сторінці OneBox CRM+ERP+BPM у мережі Інтернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Замовник оплачує, а Виконавець надає:

2.1.1. Право на використання OneBox CRM+ERP+BPM та додатків, які розробив Виконавець та які Замовник використовує (далі – ПЗ) на умовах Невиключної ліцензії.

2.1.2. Послуги, обсяг та порядок надання яких визначено цим Договором та додатками до нього.

3. НЕВИКЛЮЧНА ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

3.1. Термін дії Невиключної ліцензії не має обмежень щодо часу.

3.2. Невиключна ліцензія не має географічних обмежень.

3.3. Невиключна ліцензія надає право Замовнику використовувати ПЗ у своій діяльності через необмежену кількість точок входу.

3.4. Замовник не має права будь-яким шляхом втручатися у діяльність ПЗ, якщо це не передбачено функціоналом ПЗ.

3.5. Замовник не має права відтворювати будь-яким шляхом ПЗ.

3.6. Замовнику передається право лише використання ПЗ без можливості його тиражування, перепродажу, і навіть передачі третім особам у користування. Усі майнові права ПЗ належать Виконавцю.

3.7. Порушення умов Невиключної ліцензії Замовником надає Виконавцю право припинити дію Невиключної ліцензії будь-якої миті.

3.8. Припинення дії Договору не звільняє Замовника від зобов’язання щодо дотримання Невиключної ліцензії.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Замовник здійснює оплату у формі повної попередньої оплати шляхом переказу суми на банківський рахунок Виконавця.

4.2. Оплата Послуг здійснюється у національній валюті України відповідно до тарифів, встановлених на момент надання Послуги на умовах 100% передоплати.

4.3. Коли Абонент здійснює оплату, він зобов’язаний вказати в платіжному документі номер рахунку-фактури, який видав йому Виконавець і який ідентифікує послуги, що оплачуються.

4.4. Невиключна ліцензія вважається переданою Замовнику з моменту отримання Виконавцем коштів у повному обсязі згідно з рахунком-фактурою, наданою Замовнику.

4.5. Послуги вважаються сплаченими у момент надходження коштів на поточний рахунок Виконавця.

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

5.1. Термін надання Послуг визначається у додатках до цього Договору.

5.2. Після завершення надання Послуг відповідно до Договору та додатків до нього, Виконавець надає Замовнику Акт наданих послуг у електронному вигляді, які розміщує на інтернет-порталі документообігу ВЧАСНО, підписує електронним підписом та які Замовник зобов’язується підписати протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту його отримання та повернути Виконавцю підписаний екземпляр.

5.3. У разі відмови Замовника прийняти надані Послуги, Сторони складають відповідний Акт про недоліки, в якому зазначаються недоліки, які мають бути виправлені. Якщо Виконавець відмовляється підписати Акт про недоліки, Замовник зобов’язаний вказати це окремо в самому Акті про недоліки.

5.3.1. У випадках, коли Виконавець не погоджується з недоліками, зазначеними в Акті про недоліки, він зобов’язаний письмово повідомити про це Замовника протягом 5 (п’яти) робочих днів, надавши аргументовану відповідь.

5.3.2. У випадках, коли Виконавець не надав аргументованої відповіді Замовнику у строк, передбачений пунктом 5.3.1. Договору, він зобов’язується виправити недоліки, зазначені в Акті про недоліки протягом 10 (десяти) робочих днів з дня підписання Акту про недоліки.

5.4. Якщо Замовник не підписав Акт наданих послуг протягом строку, передбаченого пунктом 5.2. Договору, а також не надав підписаний Акт про недоліки у строк, передбачений Договором, це означатиме, що Замовник не має претензій до Виконавця щодо якості та обсягу наданих Послуг.

6. ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПРОЦЕС НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Замовник має право знати стан надання Послуг на будь-якому етапі надання Послуг.

6.2. Запити на ознайомлення з процесом надання Послуг, будь-які консультації приймаються лише у письмовій формі, які надсилаються безпосередньо Виконавцю.

6.3. Виконавець зобов’язується надати письмову відповідь на запит Замовника протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання письмового запиту.

6.4. Замовник дає свою згоду на отримання повідомлень щодо надання Послуг електронною поштою (E-mail), через месенджери Telegram, Viber та через служби коротких повідомлень (SMS), через задачі у системі OneBox, які виставляються у відповідному бізнес-процесі та є частиною виикористання програмного забезпечення.

6.5. Сторони погодилися вважати, що факсимільне відтворення підпису або електронний підпис на рахунках та актах приймання-передачі робіт, підписаних Сторонами в рамках чинного Договору, має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис уповноважених представників Сторін.

7. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1. ПЗ розробляється з урахуванням спеціальних програмних бібліотек і компонентів, необхідними правами, якими наділений Виконавець.

7.2. Виконавець гарантує наявність у нього всіх необхідних та достатніх прав на використання ПЗ, що надається цим Договором.

7.3. Виконавець гарантує легальність ПЗ та наявність у нього всіх прав, які дозволяють йому розпоряджатися ПЗ у рамках цього Договору.

7.4. Під час надання Послуг за цим Договором Виконавець має право використовувати інше ліцензійне ПЗ, яке допомагає в роботі ПЗ (у тому числі код із OpenSource/FSF-ліцензіями). Виконавець не несе відповідальності за наслідки використання такого додаткового програмного забезпечення Замовником.

7.5. Замовник має право на оновлення ПЗ протягом усього періоду використання умов оновлення такого ПЗ.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Приймаючи умови Договору, Замовник/Абонент підтверджує, що він повністю ознайомлений та погоджується з його умовами, а також, якщо Абонент є фізичною особою, він (вона) дає дозвіл на обробку Виконавцем своїх персональних даних.

8.2. Метою обробки персональних даних Абонента є можливість надання Виконавцем Послуг за Договором, проведення взаєморозрахунків, отримання рахунків, актів та інших документів, виявлення та запобігання шахрайським діям, а також вирішення проблем безпеки та усунення технічних неполадок, захисту від безпосередньої загрози заподіяння шкоди Виконавцю або його клієнтам відповідно до законодавства.

8.3. Укладаючи Договір, Абонент підтверджує, що його повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», та про цілі обробки даних, які Абонент передає Виконавцю.

8.4. Дозвіл Абонента на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом наступних 10 років після закінчення його дії.

8.5. Знищення персональних даних є підставою для розірвання Договору та виконується на підставі письмової (паперової) заяви Абонента. У такому разі договір вважається розірваним з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця.

8.6. Абонент гарантує, що він поінформував усіх третіх осіб про використання їх персональних даних для надання Виконавцем Послуг за Договором, цілі обробки персональних даних третіх осіб, способи такої обробки, та отримав згоду таких третіх осіб на обробку їх персональних даних Виконавцем.

8.7. Абонент зобов’язаний на вимогу Виконавця надати письмову згоду третіх осіб на обробку їх персональних даних.

8.8. Персональні дані, надані Абонентом, будуть доступні співробітникам та консультантам Виконавця.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором та додатками до нього, Сторони несуть відповідальність відповідно до умов Договору, додатків до нього та чинного законодавства України.

9.2. За порушення умов цього Договору Виконавець зобов’язаний виплатити Замовнику штраф у розмірі 1% (одного відсотка) від вартості Послуг, не виконаних у строк та/або неналежним шляхом за кожен прострочений день, але не більше 10% (десяти відсотків) від загальної вартості Послуг .

9.3. За порушення умов статей 4, 5 цього Договору, Замовник несе майнову відповідальність у формі пені, яка становить подвійну ставку НБУ за кожен день такого прострочення та штрафу у вигляді 1% (одного відсотка) від вартості Невиключної ліцензії та/або вартості Послуг, що стягується одноразово.

9.4. За порушення Замовником умов, передбачених статтею 3, Замовник зобов’язаний відшкодувати Виконавцю можливі збитки у повному обсязі.

10. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ І КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

10.1. Сторони зобов’язуються не розголошувати будь-яку конфіденційну інформацію та комерційну таємницю іншої Сторони, яка може стати або стане відомою під час виконання умов цього Договору.

10.2. Сторони зобов’язуються не передавати третім особам та не розголошувати будь-яким шляхом інформацію, яка є конфіденційною та/або комерційною таємницею без письмової згоди іншої Сторони.

10.3. У випадку, коли третім особам стала відома інформація, що стосується конфіденційної та/або комерційної таємниці, Сторона, яка виявила такий факт, зобов’язана письмово повідомити про це іншу Сторону у строк, що становить 1 (один) день, з моменту, коли такий факт став відомим.

10.4. Припинення цього Договору не звільняє Сторони від зобов’язання дотримуватись статті 9 Договору протягом 3 (трьох) років з дати припинення Договору.

11. ТЕРМІН ДІЇ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

11.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

11.2. Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку без попередньої згоди іншої Сторони письмово, за винятком випадків, передбачених положеннями цього Договору.

11.3. Договір може бути розірваний у таких випадках:

– за взаємною згодою Сторін. Сторона, яка виявила бажання розірвати Договір, зобов’язана письмово повідомити про свій намір іншу Сторону з аргументацією своєї позиції;

– у разі порушення умов цього Договору;

– на підставах, передбачених законодавством України.

11.4. Договір може бути розірваний в односторонньому порядку без попередньої згоди іншої Сторони письмово, у разі порушення Замовником умов, передбачених у статті 3 цього Договору.

11.5. У разі розірвання Договору на підставах, передбачених цим Договором, кошти, які були перераховані Виконавцю в рамках цього Договору, не підлягають поверненню Замовнику.

12. Вирішення суперечок

12.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-які суперечки шляхом переговорів та у досудовому порядку.

12.2. Якщо Сторони не досягли згоди шляхом переговорів, суперечка підлягає вирішенню в судовому порядку, передбаченому законодавством України.

12.3. У разі вирішення питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються загальними нормами законодавства України.

12.4. Якщо один із пунктів цього Договору буде визнаний судом таким, що не має юридичної сили, це не потягне за собою визнання всього Договору недійсним.

Додаток № 1 до Публічної оферти

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

1.1. Гарантійне обслуговування надається терміном 3 (трьох) місяців із моменту придбання ПЗ. Щоб отримувати послуги, Замовник зобов’язується, що не буде вносити ніяких змін самостійно. Якщо будь-які зміни будуть внесені, Виконавець знімає з себе будь-які зобов’язання щодо працездатності програмного забезпечення. 

1.2. У гарантійне обслуговування входять усі перелічені у цьому додатку послуги, які надає Виконавець.

1.3. Після закінчення терміну гарантійного обслуговування Замовник втрачає право користування послугами.

1.4. Замовник має право продовжити послугу на гарантійне обслуговування. Вартість послуги складає 10% вартості придбаних ліцензій на ПЗ. Послуга продовжується терміном 3 (три) місяці. 

2. ПОСЛУГА З НАЛАШТУВАННЯ І ПІДТРИМКИ

2.1. Замовник отримує право на налаштування ПЗ під умови замовника, які він вказує при безплатному аудиті, який він має пройти перед тим, як обрати потрібне йому програмне рішення. Посилання на аудит: https://icoloronebox.org.ua/prohramy-dlia-biznesu/audyt-biznes-protsesiv/.

У базові налаштування входить:

  • Вивантаження ПЗ OneBox на хостинг/сервер, який вибрав Замовник, що відповідає вимогам використання ПЗ або розгортання системи у хмарі згідно з обраним тарифом, варіанти тарифов можна переглянути за посиланням: https://icoloronebox.org.ua/product-category/allproducts/licenses/
  • Прив’язка до імені Замовника.
  • Інтеграція з одним корпоративним email на поштовому сервері, який використовує Замовник.
  • Створення та налаштування бізнес-процесів на підставі обраного програмного пакету, який вибрав Замовник, варіанти таких пакетів доступні для вибору за посиланням: https://icoloronebox.org.ua/product-category/allproducts/industry-business-processes/
  • Базове налаштування організаційної структури підприємства, згідно з описом ролей, якщо їх надає Замовник.
  • Створення облікових записів користувачів операційною системою з прив’язкою їх до відповідних ролей організаційної структури.
  • Створення та налаштування ролі з правами доступу, однаковими для всіх користувачів. Надалі за додаткову оплату Виконавець створює окремі ролі з унікальними правами доступу згідно з умовами використання прогрмного забезпечення працівниками з різними ролями.

2.2 Замовник отримує право на доступ до навчальних відео-матеріалів, що  супроводжують програмне забезпечення й полегшують користувачам програмного забезпечення освоїти його використання. Якщо  потрібно індивідуальне навчання, час, розклад та формат навчання Сторони обумовлюють в індивідуальному порядку і згідно з умовами навчання, які обирає Замовник за цим посиланням: https://icoloronebox.org.ua/product-category/allproducts/practicum/

2.3 Замовник отримує право на рішення звернень щодо усунення помилок роботи ПЗ, які він виявив під час використання системи у сервісний період її викооистання. Помилка роботи ПЗ вважається функцією, яка працює не відповідно до опису базових функцій ПЗ https://1b.app/ua/docs/. Виконавець зобов’язується приймати звернення Замовника, наданих до відділу технічної підтримки протягом 1 (одної) робочої години з моменту отримання та надання порядкового номера звернення у робочий час, але не пізніше 16:00 поточного дня. Якщо звернення надходить після 16:00, воно автоматично переноситься на ранок наступного дня, якщо він не є суботою або неділею. Робочим часом враховується час з 9:00 до 18:00 з понеділка по п’ятницю, якщо це не святкові дні. Після надання порядкового номера звернення Виконавець зобов’язується вирішити питання самостійно, або якщо проблема полягає у коді програмного забезпечення (баг) виставити топік на форумі OneBox, щоб вирішити питання звернення та усунути помилку роботи програмного забезпечення. Час на виправлення таких помилок нелімітовано. Якщо обсяг робіт, необхідний для усунення задачі перевищує 1 (одну) робочу годину, Виконавець повідомляє про це Замовника.

3. ПЕРСОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР

3.1. Замовник може замовити консультації та послуги персонального менеджера. Варіанти надання послуг, умови та можливості доступні за посиланням: https://icoloronebox.org.ua/product-category/allproducts/consultations/

3.2. Послуги надаються на узгоджений у Додатку до цього Договору термін налаштувань та індивідуальних доопрацювань проекту Замовника.

3.3. За письмовою згодою обох Сторін послуга може продовжуватися неодноразово і на невизначений термін. Письмовою вважається така згода, що підтверджена у листі email та/або у будь-яком месенджері, яким користуються Замовник та Виконавець для спілкування.

4. ДОДАТКОВІ ДОРОБКИ

4.1. Замовник одержує право на передачу Виконавцю переліку завдань на доопрацювання системи. Для цього Замовник повинен письмово скласти перелік завдань та надіслати Виконавцю електронною поштою icoloronebox@gmail.com, або надати посилання на відповідний Google документ. На базі такого документу Виконавець створює комерційну пропозицію, яку підтверджує Замовник й оплачує згідно з рахунком, який виставляє Виконавець до оплати.

4.2. Виконавець зобов’язується відповісти Замовнику про можливість виконання доопрацювань протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання електронного листа на свою пошту, або відповідного посилання.

4.3. У разі можливості виконання доопрацювань Виконавець зобов’язується вказати вартість та термін можливого виконання доопрацювань Виконавцем самостійно та/або з долученням до виконання сторонніх компаній, з якими у Виконавця є відповідні домовленості. У разі неможливості виконання доопрацювань, Виконавець вказує причину.

4.4. Додатковим доопрацюванням вважається розробка програмного забезпечення або роботи функції, яка не передбачена наявністю, згідно з переліком базових функцій ПЗ, зазначених у переліку компнентів на сторінці: https://1b.app/ua/apps/

4.5. Вартість подальших доопрацювань обговорюється сторонами та фіксується у відповідному додатку до цього Договору.

5. РОЗМІЩЕННЯ ПРОЕКТУ НА СЕРВЕРІ

5.1 Виконавець при потребі Замовника може виконати розміщення програмного забезпечення OneBox на сервері Замовника, на хостинг-сервері компанії Hvosting (hvosting.ua) або на інших хостингах на вибір Замовника. При цьому вимоги до сервера Виконавець надає письмово на email Замовника, або у месенджері, який Сторони використовують для спілкування.

5.2. Якщо Замовник вибирає розміщення системи на своєму сервері, то сервер повинен відповідати всім технічним вимогам, докладно описаним у технічній документації OneBox та доступним за посиланням: https://1b.app/ua/docs/server_specifications/

5.2.1. Замовник самостійно несе повну відповідальність за роботу й налаштування сервера, створення та зберігання резервних копій системи. При цьому Виконавець може надавати відповідні послуги згідно з тарифів на послуги, якщо Сторони домовилися про такі умови додатково.

5.2.2. Виконавець має право відмовитися від розміщення програмного забезпечення OneBox на сервері Замовника, якщо сервер не відповідає хоча б однієї технічної вимоги.

5.3. Якщо Замовник вибирає розміщення системи на сервері або хостинг-акаунті компанії, яка надає послуги хостингу:

5.3.1. Замовник має право збільшити обсяг ресурсів, що йому надається завдяки придбанню іншого тарифу.

5.3.2. Виконавець не відповідає за формування тарифів хостингу, який вибрав Замовник.

5.3.3. Замовник оплачує вартість зберігання його ПЗ згідно з тарифом, який він обрав на хостингу.

5.3.4. За цим договором відповідальність за працездатність хостинг-запису та/або сервера несе компанія, яка надає послуги хостингу або якій належить сервер, у тому числі створення та збереження резервних копій бази даних OneBox.

6. ОСОБЛИВІ ВИМОГИ, УМОВИ ТА ПОРЯДОК РОБОТ

6.1. Виконавець встановлює додатки операційної системи, що потрібні для забезпечення функціонування програми, згідно з комерційної пропозиції (тут і далі КП) та рахунком, який оплачує Замовник та який є невід’ємною частиною цього договору. Для обміну та синхронізації задач, які стосуються налаштування та впровадження операційної системи, Виконавець встановлює у замовника додаток OneBox Network та налаштовує його, щоб забезпечити таку синхронізацію.

6.2. Виконавець налаштовує додатки згідно з програмним пакетом, який обрав Завмовник, перевіряє їх взаємодію, на це потрібно від 1 робочого тижня. Якщо Замовнику потрібно увімкнути та налаштувати інші додатки, які не входять до пакету, але потрібні Замовнику для роботи, Сторони обговорюють умови такого налаштування та підключення додатково та окремо від наявної комерційної пропозиції та згідно з тарифами, які викладено тут.

6.3. Виконавець створює в операційних системах своїй та Замовника проєкт, який розділяє на робочі блоки, згідно з узгодженою КП. Цей проєкт є синхронізований в обох системах. 

6.4. В кожному блоці проєкту Виконавець створює пакети задач згідно плану робот й технології впровадження, яку використовує, щоб Замовник отримав найліпше рішення у відповідні строки:

– у кожній задачі у формі коментарів Виконавець залишає посилання й стислий опис робот, які виконав він та/або його співробітники чи партнери, яких він долучає до виконання робіт згідно з домовленостями з Замовником;

– при потребі Виконавець знімає та додає відео з посиланням на каналі You Tube https://www.youtube.com/c/ВячеславЛегеза-Мастерпроцессов, щоб Замовник та його співробітники могли розібратися, як користатися тим чи іншим модулем програми, що були встановлені та налаштовані у ході робот.

6.5. Замовник обов’язково передивляєтся надані відео, починає тестувати, робить письмові зауваження та коментарі у відповідних задачах проєкту у себе в системі. Завдяки налаштованій попередньо синхронізації, такі коментарі надходять у пов’язану задачу в операційній системі Виконавця. Спілкування Сторін обов’язкове, Замовник зобов’язується надавати відповідні коментарі, щоб отримати максимальну користь в термін та під час налаштувань системи її впровадження. За домовленості Сторони можуть вести спілкування з налаштувань системи у месенджерах, які обрали для спілкування.

6.6. Замовник створює окрему задачу, якщо в нього з’являються побажання, що виходять за рамки наявної комерційної пропозиції. Замовник накоплює такі зауваження у такій окремій задачі, яка є фінальною для кожного блоку проєкта.

6.7. Виконавець передивляється, вносить пропозиції стосовно запитів та пропонує відповідні доробки. Термін узгодження й внесення змін можливий на протязі 1 (одного) місяця з дати оплати й початку робіт.

На баланс Замовника у системі Виконавця зараховується сума, що оплатив Замовник згідно з рахунком. По ходу розв’язання задач Виконавець списує суми відповідними частинами і фіксує це в проєкті й може при потребі дублювати такі повідомлення в месенджері.

Працівники Замовника повинні вже з першого тижня почати працювати у системі, це оптимальний й обов’язковий варіант взаємодії з програмним забезпеченням, щоб впровадження пройшло якнайліпше та в обговорені строки. Питання залучення Працівників до роботи у системі повністю покладається на Замовника, якщо не було інших домовленостей.

Виконавець залишає за собою повне й необговорюване право в будь-який час та без попередження Замовника вносити зміни у цей документ. Замовник, коли оплачує роботи Виконавцю згідно з рахунком, повністю погоджується з цими умовами. 

6.8. Виконавець не несе відповідальності за системні баги операційної системи OneBox, які можуть періодично виникати в коді операційної системи та додатків, якими користується Замовник. 

6.9. Виконавець бере на себе зобов’язання виставити по виявлених системних багах у коді операційнійної системи топік на форумі OneBox у розділі за посиланням: https://1b.app/ru/forum/. У якості прикладів з таких топіків можуть бути ось такі звернення:

Виконавець не гарантує швидке виправлення багів, що були виявлені та не надає Замовнику технічну підтримку стосовно виправлення таких багів.

Мінімальний пакет, щоб Замовник та його співробітники могли розпочати користуватися програмним забезпеченням у власних цілях:

✅ 1 хмарний бокс;
✅ необмежена кількість користувачів;
✅ до трьох онлайн консультацій;
✅ щомісячний платіж за дані;
✅ перший платіж за дані $23.81;
✅ базове setup free налаштування;
✅ необмежена кількість даних;
✅ виконавець адмініструє систему.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Кошик
Scroll to Top